Política de Privadesa en Xarxes Socials

Política de privadesa a les Xarxes Socials oficials de BETWEEN TECHNOLOGY, SL

1. Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL a la xarxa social

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara endavant RDLOPD) BETWEEN TECHNOLOGY, SL desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el previst en la mateixa.

2. Dades de menors d’edat o incapaces

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en la mateixa. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, BETWEEN TECHNOLOGY, SL adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial BETWEEN TECHNOLOGY, SL. BETWEEN TECHNOLOGY, SL quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que BETWEEN TECHNOLOGY, SL, amb domicili social en Av. MERIDIANA, 358  8º – 08027 BARCELONA, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats al fet que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a BETWEEN TECHNOLOGY, SL a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat de BETWEEN TECHNOLOGY, SL amb la finalitat d’oferir-li informació de BETWEEN TECHNOLOGY, SL, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb BETWEEN TECHNOLOGY, SL i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per BETWEEN TECHNOLOGY, SL per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb l’establert en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat dels quals i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals BETWEEN TECHNOLOGY, SL tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que en raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Altres tercers prestadors de serveis

BETWEEN TECHNOLOGY, SL adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social  com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenlaces a la xarxa social, ni d’aquells responsables als qui a través de hiperenlaces BETWEEN TECHNOLOGY, SL remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

BETWEEN TECHNOLOGY, SL adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari a tot moment haurà de tenir en compte que solament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL en la mateixa.

8. Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades

BETWEEN TECHNOLOGY, SL informa a l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a BETWEEN TECHNOLOGY, SL amb domicili social en Av. MERIDIANA, 358  8º – 08027 BARCELONA o aquella que li substitueixi i es comuniqui en el Registre General de Protecció de Dades. A tals efectes, l’interessat haurà d’enviar a BETWEEN TECHNOLOGY, SL la comunicació escrita indicant la petició o dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, indicant expressament el seu nom d’usuari a la pàgina oficial de BETWEEN TECHNOLOGY, SL a la xarxa social, amb la finalitat d’identificar-ho inequívocament.

9. Una altra informació d’interès

BETWEEN TECHNOLOGY, SL podrà modificar i/o substituir a qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb BETWEEN TECHNOLOGY, SL mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:

BETWEEN TECHNOLOGY, SL

Domicilio: Av. MERIDIANA, 358  8º – 08027 BARCELONA

Formulari de contacte

Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.