Política de Privacitat de Dades

Denominació Social: BETWEEN TECHNOLOGY, SL

Domicili Social: AV. MERIDIANA, 358  8º – 08027 BARCELONA

NIF: B-62257613

Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 42757, Foli 198, Full nº B-228765, inscripció 16

E-mail: FORMULARI (LOPD)

Nom de domini: www.between.tech

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic,  BETWEEN TECHNOLOGY, SL en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris  que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporats en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractats per part de  BETWEEN TECHNOLOGY, SL per realitzar les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per, BETWEEN TECHNOLOGY, SL així com per part dels col·laboradors o partners amb els quals aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot caso les comunicacions comercials seran realitzades per part de BETWEEN TECHNOLOGY, SL i seran de productes i serveis relacionats amb el sector de BETWEEN TECHNOLOGY, SL
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la disposició de l’usuari en BETWEEN TECHNOLOGY, SL
  • Envio de la newsletter a aquells usuaris que se subscriguin. BETWEEN TECHNOLOGY, SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fora a realitzar-se algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Mitjançant l’emplenament i enviament dels corresponents formularis d’aquesta web, l’Usuari accepta i autoritza que les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de BETWEEN TECHNOLOGY, SL En cas que Un. inclogui en els formularis d’aquesta web, dades de caràcter personal titularitat de terceres persones haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.

Totes les dades sol·licitades a través de BETWEEN TECHNOLOGY, SL són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, BETWEEN TECHNOLOGY, SL no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, al costat d’una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  • E-Mail: FORMULARI (LOPD)
  • Correu Postal: AV. MERIDIANA, 358 8º – 08027 BARCELONA
  • Del mateix mode, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: FORMULARI (LOPD).

De la mateixa manera, BETWEEN TECHNOLOGY, SL ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

CURRÍCULUMS

A l’efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades del seu currículum que ens proporciona, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud i, els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic, que es faciliten s’incorporin al fitxer del que és responsable BETWEEN TECHNOLOGY, SL, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzada o segmentat de la mateixa.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservats durant el termini d’un any, transcorregut el qual BETWEEN TECHNOLOGY, SL procedirà la seva total destrucció.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL Garanteix que totes les dades personals facilitats seran utilitzats amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, dirigint comunicació per escrit a BETWEEN TECHNOLOGY, SL, Av. MERIDIANA, 358 8º – 08027 BARCELONA

SEGURETAT

BETWEEN TECHNOLOGY, SL utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de BETWEEN TECHNOLOGY, SL Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de BETWEEN TECHNOLOGY, SL, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per BETWEEN TECHNOLOGY, SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjà legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de BETWEEN TECHNOLOGY, SL l’ús que l’usuari pugui dur a terme sobre aquest tema, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BETWEEN TECHNOLOGY, SL

Els continguts subministrats per BETWEEN TECHNOLOGY, SL estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de BETWEEN TECHNOLOGY, SL o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, BETWEEN TECHNOLOGY, SL no confereix al adquirente cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se BETWEEN TECHNOLOGY, SL tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a la disposició de terceres persones dits continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs en BETWEEN TECHNOLOGY, SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzat per a la seva programació.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, BETWEEN TECHNOLOGY, SL no pot garantir que a tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. BETWEEN TECHNOLOGY, SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas BETWEEN TECHNOLOGY, SL, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

BETWEEN TECHNOLOGY, SL no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari. BETWEEN TECHNOLOGY, SL no recomana ni garanteix cap de la/s Informació/és obtinguda/s per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de BETWEEN TECHNOLOGY, SL com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen la present Política de Privadesa així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.